A A A

Transakcje wewnątrzwspólnotowe

 

"ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 01 LIPCA 2011"


Szanowni Państwo


Z dniem 1 lipca 2011 roku weszło w życie Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15.03.2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - które jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Uprzejmie informujemy, iż w/w Rozporządzenie Rady nr 282/2011 wprowadziło m.in. bardziej rygorystyczne zasady weryfikacji kontrahentów UE- w przypadku, gdy miejsce świadczenia usług jest uzależnione od statusu usługobiorcy
(tj. od tego czy jest on podatnikiem VAT, czy też nie). Do tej pory podatnik świadczący usługę na rzecz podatnika, opodatkowaną w miejscu siedziby usługobiorcy, miał obowiązek upewnić się, że usługobiorca jest faktycznie podatnikiem VAT. Nieunormowana była jednak kwestia zakresu i sposobu tej weryfikacji. Od 1 lipca 2011 roku usługodawca ma obowiązek weryfikowania w sposób szczegółowy statusu usługobiorcy. W przypadku kontrahentów prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Wspólnoty - usługodawca może uznać, że kontrahent ma status podatnika, jeśli uzyska od usługobiorcy właściwy i ważny numer identyfikacyjny VAT, a także potwierdzi nazwisko/nazwę i adres przypisane temu numerowi. Jeśli kontrahent nie poda swojego numeru identyfikacyjnego VAT oraz nie wykaże w inny sposób swego statusu podatnika VAT - usługodawca może uznać, że usługobiorca prowadzący działalność na terytorium Wspólnoty ma status osoby niebędącej podatnikiem VAT
i w konsekwencji opodatkować usługę stawką krajową.


Więcej na temat sposobu potwierdzania statusu usługobiorcy w zakładce

 Weryfikacja numeru VAT kontrahenta UE


 

 

TERMINY SKŁADANIA INFORMACJI PODSUMOWUJĄCYCH (VAT-UE)


Informacje podsumowujące (VAT-UE) składa się, począwszy od rozliczenia za pierwszy okres 2010 r., co do zasady,
w okresach miesięcznych, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji wewnątrzwspólnotowych (przy czym informacje podsumowujące składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej składa się do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy).

Informacje podsumowujące (VAT-UE) mogą być składane za okresy kwartalne w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji wewnątrzwspólnotowych, jeżeli dotyczą:

 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) oraz dostawy towarów dokonanej w ramach transakcji trójstronnej
  w procedurze uproszczonej – w przypadku, gdy całkowita wartość tych transakcji bez podatku od wartości dodanej,
  w danym kwartale oraz w poprzednich 4 kwartałach, nie przekroczyła kwoty 250.000 zł (do końca 2011 r. limit wynosił: 500.000 zł),

 • - wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) – gdy całkowita wartość tych transakcji bez podatku,
  w danym kwartale, nie przekroczyła kwoty 50.000 zł,

 • - usług, do których stosuje się art. 28b ustawy, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca.

  Podstawa prawna:

 art. 100 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z pózn. zm).


 

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA POWINNA ZAWIERAĆ


1.     NIP podatnika z kodem PL (podany w potwierdzeniu dokonanym przez naczelnika urzędu skarbowego zgodnie z art. 97 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, który zastosował dla transakcji, o których mowa w ust. 1),

2.     Okres, którego dotyczy informacja – miesiąc lub kwartał i rok (w przypadku składania miesięcznej informacji podsumowującej należy podać wyłącznie miesiąc i rok natomiast przy wypełnianiu kwartalnej informacji podsumowującej tylko kwartał i rok),

3.     Pełną nazwę podatnika (w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko oraz datę urodzenia),

4.     Kod kraju - dwuliterowy kod określający państwo danego kontrahenta (dopuszczalne kody i nazwy krajów znajdują się w objaśnieniach na formularzu VAT-UE),

5.     Właściwy i ważny numer identyfikacyjny VAT kontrahenta tj. numer VAT kontrahenta przyznany mu dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego w innym państwie członkowskim UE,

6.     Kwotę dostaw – łączną wartość towarów i związanych z nimi usług, dostarczonych każdemu z kontrahentów
w danym okresie – jedna linijka odpowiada jednemu kontrahentowi,

7.     Kwotę nabyć – łączną wartość towarów i związanych z nimi usług, nabytych od kontrahenta w danym okresie – jedna linijka odpowiada jednemu kontrahentowi,

8.     Jeśli w transakcjach trójstronnych w zakresie dostaw/nabyć zastosowano procedurę uproszczoną na podstawie art. 136 ustawy – należy dodatkowo zaznaczyć to na informacji podsumowującej (wypełnia jedynie drugi
w kolejności podatnik '”pośrednik”),

9.     Kwotę usług – łączną wartość usług, do których stosuje się art. 28b ustawy, świadczonych na rzecz każdego
z kontrahentów w danym okresie – jedna linijka odpowiada jednemu kontrahentowi,

10.   W przypadku, gdy na formularzu VAT-UE zabraknie miejsca na podanie informacji o kolejnych dostawach, nabyciach lub wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług należy skorzystać odpowiednio z formularza załącznika VAT-UE/A, VAT-UE/B lub VAT-UE/C.


SPOSÓB DOKONYWANIA KOREKTY INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ


W przypadku stwierdzenia błędów w formularzach VAT-UE, VAT-UE/A, VAT-UE/B lub VAT-UE/C należy złożyć korektę informacji podsumowującej - wypełniając formularz VAT-UEK. Gdy w formularzach VAT-UE, VAT-UE/A, VAT-UE/B lub VAT-UE/C:

1.     podano błędne informacje - w linii „Było” formularza VAT-UEK należy podać błędne (korygowane) dane, a w linii „Jest” poprawne (skorygowane);

2.     nie uwzględniono niektórych transakcji - linię „Było” formularza VAT-UEK należy pozostawić pustą, a w linii „Jest” podać pominięte wcześniej informacje;

3.     omyłkowo podano dane, które nie powinny zostać uwzględnione - w linii „Było” formularza VAT-UEK należy wpisać omyłkowo podane informacje, a linię „Jest” pozostawić pustą.



Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

- to dostawa towarów dla kontrahentów z Unii Europejskiej będących podatnikami podatku od wartości dodanej (odpowiednik polskiego podatku od towarów i usług), zarejestrowanych do transakcji wewnątrzwspólnotowych. Zgodnie z definicją zawartą w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn.zm.), zwanej dalej ustawą o ptu, przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju (Polski) w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego UE inne niż terytorium kraju, tzn. jeśli temu wywozowi towarzyszy przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

                Podatnicy podatku od towarów i usług, którzy zamierzają dokonywać wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów obowiązani są przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy zawiadomić naczelnika właściwego urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R (w części C.3) o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności (art. 97 ustawy o ptu).

Podatnikowi dokonującemu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów  przysługuje prawo skorzystania ze stawki 0% przy spełnieniu określonych warunków. Według art. 42 ust. 1 ustawy o ptu wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki 0%, pod warunkiem że:


 1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej,

 2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

 3. podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT-UE.

Warunek dotyczący nabywcy nie musi być spełniony w przypadku gdy przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które – zgodnie z przepisami o podatku o podatku akcyzowym – są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą bądź też gdy przedmiotem dostawy są nowe środki transportu (art. 42 ust. 2 ustawy o ptu).

Warunek dotyczący dostawcy nie musi być spełniony w przypadku dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, niebędące podatnikami podatku od towarów i usług, jeśli okoliczności nie wskazują na zamiar wykonywania tej czynności w sposób częstotliwy (art. 42 ust. 2 ustawy o ptu).

Dowodami potwierdzającymi wywiezienie towarów i dostarczenie ich do nabywcy są (art. 42 ust. 3 ustawy o ptu):

 • specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku

 • kopię faktury ( uchylony od 1 kwietnia 2013 r.)

 • dokumenty przewozowe, otrzymane od przewoźnika (spedytora), z których jednoznacznie wynika, iż towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju– w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi)     

  lub:

 • w przypadku wywozu towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów bezpośrednio przez podatnika dokonującego takiej dostawy lub przez ich nabywcę, przy użyciu własnego środka transportu podatnika lub nabywcy dokument zawierający co najmniej:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabywcy tych towarów;

 2. adres, pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania nabywcy;

 3. określenie towarów i ich ilości;

 4. potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca, o którym mowa w pkt 1 lub 2, znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;

 5. rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary, lub numer lotu
  - w przypadku gdy towary przewożone są środkami transportu lotniczego



Zgodnie z art. 42 ust. 5-7 ustawy o ptu, w przypadku wywozu przez nabywcę nowych środków transportu bez użycia innego środka transportu (przewozowego) podatnik oprócz dokumentu, o których mowa w ust. 3 pkt 3,
powinien posiadać dokument zawierający dane umożliwiające prawidłową identyfikację podatnika dokonującego dostaw i nabywcy oraz nowego środka transportu, w szczególności:

 1. dane dotyczące podatnika i nabywcy,

 2. dane pozwalające jednoznacznie zidentyfikować przedmiot dostawy jako nowy środek transportu,

 3. datę dostawy,

 4. podpisy podatnika i nabywcy,

 5. oświadczenie nabywcy o wywozie nowego środka transportu poza terytorium kraju w terminie 14 dni od dnia dostawy,

 6. pouczenie nabywcy o skutkach niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w pkt 5

 • zwany dalej "dokumentem wywozu".



W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 3-5 ustawy o ptu, nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności:


 1. korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;

 2. dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;

 3. dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny - dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania;

 4. dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.



Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów zgodnie z art. 20 ustawy o ptu powstaje
z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy. Od dnia 1 stycznia 2013 r. otrzymanie zaliczki lub przedpłaty na WDT nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. Dodatkowo zgodnie z art. 20 ust. 1a w przypadku WDT wykonywanej w sposób ciągły przez okres dłuższy niż miesiąc, uważa się ją za dokonaną z upływem każdego miesiąca do czasu zakończenia dostawy tych towarów.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów powinna zostać wykazana w deklaracji podatkowej VAT-7 (bądź też VAT-7K lub VAT-7D) w poz. 21 (wersja '14' deklaracji VAT-7, wersja '8' deklaracji VAT-7K lub wersja '5” deklaracji VAT-7D) oraz
w informacji podsumowującej VAT-UE składanej za okresy kwartalne lub miesięczne (w części C informacji).

Szczegółowe regulacje dotyczące wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zawierają art. 13, 20, 42, 97, 100 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn.zm.).

 


 Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)

 

to czynność, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, przez którą rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz - pod warunkiem, że :

1)     nabywcą towarów jest:

 • podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o ptu, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,

 • osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a – jeżeli w bieżącym lub w poprzednim roku podatkowym dokonała wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju na całkowitą wartość przekraczającą kwotę 50.000 zł,

2)     dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.  

Wyjątkiem od tej zasady jest wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu, które podlega opodatkowaniu zawsze - niezależnie od statusu nabywcy i dostawcy takiego środka transportu.

Podatnicy, którzy wykonują jedynie czynności inne niż opodatkowane podatkiem i którym nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług; podatnicy u których sprzedażjest zwolnionaod podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług; rolnicy ryczałtowi nabywający towary dla prowadzonej działalności rolniczej; osoby prawne niebędące podatnikami

-  u których całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła
w bieżącym lub w poprzednim roku podatkowym kwoty 50 000 zł - mogą wybrać opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) :


1)  tak jak dotychczas przez złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o takim wyborze (tj. zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu VAT-R z zaznaczoną poz. 60 w części C.3)


albo


  2) przez podanie dokonującemu dostawy towarów  swojego numeru, o którym mowa w art. 97 ust. 10
  tj. numeru identyfikacyjnego z przedrostkiem PL
  uzyskanego w wyniku potwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE.



Wybór opodatkowania WNT obowiązuje przez 2 kolejne lata, licząc od dnia dokonania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dla którego dokonano takiego wyboru.

Szczegółowe regulacje dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zawierają art. 9, 10, 11, 12, 12a, 20, 97 i 100 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).



TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE

 

Broszura Ministerstwa Finansów do pobrania

 

I.      Transakcje łańcuchowe

1.     Miejsce świadczenia transakcji „ruchomych”

2.     Miejsce świadczenia transakcji „nieruchomych”

II.     Transakcje trójstronne

1.     Opodatkowanie na zasadach ogólnych

a)     Przyporządkowanie transportu towarów dostawie dokonanej przez pierwszego w kolejności podatnika

b)     Przyporządkowanie transportu towarów dostawie dokonanej przez drugiego w kolejności podatnika

2.     Procedura uproszczona w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej


 


 

 

KOMUNIKAT: Nowe środki transportu i transakcje trójstronne

Ministerstwo Finansów informuje, że dokumenty potwierdzające dostawę nowych środków transportu (faktura oraz dokument wywozu) należy przesyłać na poniższy adres:

Biuro Wymiany Informacji Podatkowych
Izby Skarbowej w Poznaniu
ul. Poznańska 46
62-510 Konin


Natomiast zawiadomienie o zamiarze skorzystania z procedury uproszczonej w przypadku wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych (zawiadomienie to składają podatnicy podatku od wartości dodanej z innych państw członkowskich, tzw. pośrednicy) należy przesyłać na adres:

Ministerstwo Finansów
Biuro Wymiany Informacji o VAT
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

 

 


MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG

 

Broszura Ministerstwa Finansów

http://www.mofnet.gov.pl/_files_/podatki/vat_i_akcyzowy/informacje/miejsce_swiadczenia_uslug.pdf

1.     Zasady ogólne określenia miejsca świadczenia usług

2.     Szczególne zasady określenia miejsca świadczenia niektórych usług

3.     Obligatoryjne stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia tj. rozliczania podatku przez nabywcę (ang. reverse charge)


 

Potwierdzanie numeru identyfikacyjnego VAT

Wnioski dotyczące potwierdzania numerów identyfikacyjnych VAT zagranicznych kontrahentów można składać:

 1. drogą pocztową na adres:

  Biuro Wymiany Informacji Podatkowych Izby Skarbowej w Poznaniu
  ul. Poznańska 46
  62-510 Konin

 2. telefonicznie:

  z tel. stac.:
  801 055 055
  z tel. kom.:
  (22) 330 0330
  z zagranicy:
  +48 22 330 0330

 3. faxem: (063) 240 19 89

 4. mailem: numery.vat@mofnet.gov.pl

Wnioski można również kierować do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Biuro Wymiany Informacji Podatkowych przygotowało wzory wniosków o potwierdzenie zidentyfikowania podmiotów
z terytorium państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych:


Do pobrania:

VAT-ID - (w formacie DOC)

VAT-ID - (w formacie PDF)

VAT-ID (kontynuacja) - (w formacie DOC)

VAT-ID (kontynuacja) - (w formacie PDF)



Powyższe formularze mają za zadanie ułatwić podatnikom dokonywanie potwierdzenia ważności numerów identyfikacyjnych VAT zagranicznych kontrahentów.

Stosowanie tych formularzy nie jest obligatoryjne, jednak z uwagi na fakt, iż formularze te określają informacje, niezbędne do jednoznacznego zweryfikowania podmiotów, zaleca się ich stosowanie.

Niezbędne elementy wniosku o potwierdzenie numeru VAT kontrahenta określa rozporządzenie Ministra Finansów
z 7 kwietnia 2004r. w sprawie potwierdzania zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U.
nr 58 poz. 559).

Istnieje możliwość potwierdzenia (zweryfikowania) numerów identyfikacyjnych VAT kontrahentów z państw członkowskich Unii Europejskiej samodzielnie na stronie internetowej Komisji Europejskiej:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

Osoba zainteresowana dokonaniem potwierdzenia numeru VAT musi wprowadzić jedynie kod państwa kontrahenta oraz podać jego numer VAT.