A A A

Konta bankowe

Uwaga!

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie bankowych rozliczeń bezgotówkowych.

Rodzaj zobowiązań

numer konta bankowego

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Krakowie

Podatek dochodowy od osób prawnych

69 1010 1270 0004 5922 2100 0000

Podatek od towarów i usług

Podatek od gier

19 1010 1270 0004 5922 2200 0000

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

66 1010 1270 0004 5922 2300 0000

Karta podatkowa

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od czynności cywilno-prawnych

Podatki zniesione

60 1010 1270 0004 5922 2700 0000

Egzekucja

43 1010 1270 0004 5913 9120 0000

Konto depozytowe o którym mowa w art. 105b ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług dla dokonywania wpłat kaucji gwarancyjnej w związku dokonywaniem dostaw towarów o których mowa w zał.13 do w/w ustawy

09 1010 1270 0004 5913 9120 0000Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej prosimy dokonywać na podany poniżej rachunek bankowy

Bank Pekao 04124020929462300500000000

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006 r.)


Art. 12. 1. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).
2. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:

1) od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję);

2) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.