A A A

Aktualności


List otwarty Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka do płatników
Co zrobić w przypadku braku PIT -11 lub PIT - 8C?
Szanowni Państwo,
Informujemy, że od 1 października 2013 roku weszły w życie zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług wprowadzające odpowiedzialność solidarną nabywców za zaległości podatkowe sprzedawców w obrocie określonymi towarami (m.in. paliwami, stalą i złotem). Szczegóły zmian znajdą Państwo w Dzienniku Ustaw z 2013 roku poz. 1027. Prosimy o zwrócenie uwagi na treść załącznika nr 13 w którym wymieniono towary których sprzedaż może rodzić solidarną odpowiedzialność nabywcy ze sprzedawcą.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Finansów w broszurze „Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1027)”.


UWAGA – SPRZEDAWCY STALI, MIEDZI, ODPADÓW, ZŁOMU I SUROWCÓW WTÓRNYCH

Szanowni Państwo,
Pragniemy przypomnieć, że przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług powinni pamiętać o mechanizmie „odwrotnego obciążenia” w zakresie podatku VAT. Oznacza to, że nabywca tych towarów staje się podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia takiej transakcji. Dokonujący sprzedaży nie nalicza podatku należnego VAT w sytuacji gdy nabywcą jest podatnik VAT o którym mowa w art.15 ustawy o VAT. Brak obowiązku naliczenia podatku należnego od dokonanej sprzedaży obciąża sprzedawcę obowiązkiem dokonania weryfikacji, czy kupujący faktycznie jest podatnikiem podatku VAT, gdyż tylko w tej sytuacji na sprzedającym nie ciąży obowiązek naliczenia podatku VAT od dokonywanej sprzedaży. Dowodem takim może być np. wydane przez urząd skarbowy zaświadczenie o tym, że dany podmiot jest podatnikiem tego podatku.

Jednocześnie przypominamy, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Ostrzeżenie

Szanowni Państwo, Prosimy o zapoznanie się z komunikatem Ministerstwa Finansów ostrzegającym przed nieuczciwymi ofertami obniżenia kosztów pracowniczych. Poniżej link do komunikatu.
Ostrzeżenie przed nieuczciwymi ofertami obniżenia kosztów pracowniczych

Dług publiczny, formularze, podatki, akcyza, cło

Z naszych podatków – dla nas
To kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów na temat wykorzystywania dochodów podatkowych przez państwo. Kampania ma za zadanie uświadomić Polakom, jak ważne jest ponoszenie świadczeń publicznych przez każdego obywatela oraz pokazuje zależność między podatkami a wydatkami państwa. Na temat kampanii więcej informacji na stronie: http://www.znaszychpodatkow.pl/
Z naszych podatków dla nas.

Szanowni Państwo,

W związku z tym, że konieczność ewidencjonowania sprzedaży za pośrednictwem kas rejestrujących dotyczy już większości przedsiębiorców, chcielibyśmy przypomnieć niektóre obowiązki z tym związane:
 • na kasie rejestrującej powinna być zaewidencjonowana każda sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej
 • wydrukowany paragon powinien być w każdym przypadku wydany nabywcy towaru lub usługi
 • paragon fiskalny winien być czytelny i zawierać wszystkie dane pozwalające nabywcy na sprawdzenie prawidłowości dokonanej transakcji
 • należy sporządzać raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień
 • kasa powinna być poddawana okresowemu przeglądowi technicznemu
Prosimy o zwrócenie uwagi na to czy Państwa pracownicy są odpowiednio przeszkoleni w zakresie obsługi kas rejestrujących i wydawania nabywcom paragonów dokumentujących sprzedaż.
Jak co roku, w okresie ferii zimowych prowadzona jest przez administrację skarbową akcja „Weź Paragon”. Ma ona przede wszystkim charakter informacyjny i edukacyjny. Pracownicy organów podatkowych dokonywać będą kontroli ewidencjonowania sprzedaży za pośrednictwem kas rejestrujących i wydawania paragonów fiskalnych klientom, również poza godzinami pracy urzędu.
Nie jest naszą intencją karanie Państwa i Państwa pracowników za uchybienia wynikające z niewiedzy lub niedostatecznego przeszkolenia w zakresie obsługi kasy, dlatego też prosimy o zwrócenie uwagi na prawidłowe ewidencjonowanie sprzedaży.
Działania ta mają na celu uczulenie nabywców towarów i usług na prawo żądania wydania paragonu. Są one również prowadzone w interesie rzetelnych przedsiębiorców, gdyż brak ewidenjonowania sprzedaży na kasie narusza zasady uczciwej konkurencji.
Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie odnośnie podejmowanych w ramach tej akcji działań. Prosimy je przesyłać na nasz adres e-mailowy us1212@mp.mofnet.gov.pl
Nie bądź jeleń weź paragon

Zimowa akcja weź paragon.

Nie daj się nabrać – sprawdź zanim podpiszesz”


to hasło kampanii społecznej, której celem jest poinformowanie Polaków o ryzykach związanych z zaciąganiem pożyczek na lichwiarskie oprocentowanie (tzw. chwilówek) oraz o ryzykach związanych z inwestowaniem pieniędzy w firmach nie podlegających nadzorowi państwa. Akcja jest wspierana przez siedem instytucji zaufania publicznego: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy Bank Polski, Policja oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Więcej szczegółów na temat kampanii pod adresem: http://www.zanim-podpiszesz.pl

Nie daj się nabrać, sprawdź zanim podpiszesz.

Masz pytania w sprawie rozliczenia podatków?
Zadzwoń:
Krajowa Informacja Podatkowa
z tel. stacjonarnego : 0 801 055 055, z tel. komórkowego : 22 330 0330

Pod w/w numerami telefonów można również uzyskać informacje dotyczące potwierdzenia nr VAT kontrahenta zagranicznego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych


Złóż pit przez internet.

Szanowni Państwo,
Od 1 października 2012 r. osoby fizyczne mogą składać w formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu następujące deklaracje podatkowe i ich korekty:
• VAT -7, VAT -7K, VAT -7D – za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2010 r.,
• PCC -3 (bez załącznika 3a) – dotyczące czynności dokonanych po dniu 31 grudnia 2011 r.

Do wysłania powyższych deklaracji podatkowych należy posiadać dostęp do Internetu oraz przygotować dane takie jak:
 • PESEL
 • NIP (jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą albo jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika),
 • imię i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszym niż rok, w którym składane są deklaracje, które zabezpieczają autentyczność składanej deklaracji.

Dalej wystarczy 5 kroków:

 1. wejdź na stronę www.e-deklaracje.gov.pl, pobierz i zainstaluj z zakładki Do pobrania aplikację e-Deklaracje desktop lub wtyczkę (plug-in) w przypadku chęci wysłania formularza bezpośrednio ze strony,

 2. wypełnij odpowiedni formularz w aplikacji e-Deklaracje desktop lub bezpośrednio na stronie - zakładka Formularze,

 3. podpisz go wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszym niż rok, w którym składane są deklaracje,

 4. wyślij dokument,

 5. pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenie Odbioru(UPO ). Jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia deklaracji w urzędzie skarbowym.Deklaracje przez Internet

System e-Deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmowy a twoja deklaracja zostanie przesłana bezpośrednio do urzędu skarbowego. Proszę pamiętać, że gwarancję bezpieczeństwa dają tylko te formularze, które zostały pobrane ze strony www.e-deklaracje.gov.pl. Korzyści wynikające ze złożenia deklaracji w formie elektronicznej:

 • oszczędność czasu,
 • niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej,
 • łatwość wypełnienia,
 • gwarancja poprawności składanej deklaracji,
 • ochrona środowiska,
 • bezpieczeństwo przesyłanych danych,
 • otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji.Jednocześnie przypominamy, że deklaracje/wnioski, które do tej pory można było złożyć bez stosowania bezpiecznego kwalifikowanego podpisu, to:

 • PIT – 16 -wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej;

 • PIT-16Z - Informacje o zmianach we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej;

 • PIT-16A -Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego;

 • PIT-19A - Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego;

 • PIT-28 Roczne zeznanie dla osób, które wybrały opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;

 • PIT-36 roczne zeznanie PIT dla przedsiębiorców;

 • PIT-36 L - roczne zeznanie dla przedsiębiorców, którzy wybrali opodatkowanie 19-proc. podatkiem linowym;

 • PIT-37 – roczne zeznanie dla osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami, uzyskujących przychody np. ze stosunku pracy;

 • PIT- 38 – roczne zeznanie dla osób uzyskujących przychody np. ze sprzedaży papierów wartościowych;

 • PIT-39 – roczne zeznanie dla osób, które uzyskały przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.


Już wkrótce administracja podatkowa będzie wstępnie wypełniać zeznania roczne za Podatnika.
Aby to było możliwe planowane jest wprowadzenie od 01.01.2015 roku

obowiązkowej formy elektronicznego składania PIT-11

(dla firm zatrudniających powyżej 5 pracowników) –

przygotuj się już teraz

Mniejsze firmy zachowają prawo składania deklaracji PIT-11 w formie papierowej, ale w krótszym terminie – do końca stycznia
Informacje o składaniu deklaracji podatkowych przez internet:
www.e-deklaracje.gov.pl
informacje o planowanych zmianach w przepisach:
www.is.krakow.pl/pit-11

Zachęcamy Państwa do składania informacji PIT-11 w formie elektronicznej

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nakłada na płatników szereg obowiązków, do których należy między innymi obowiązek sporządzania informacji o dochodach (PIT-11) i przekazywania ich w określonym terminie do urzędów skarbowych właściwych według miejsca zamieszkania podatników. W przypadku korzystania z tradycyjnej formy składania tych dokumentów oznaczało to wydrukowanie, podpisanie przez osobę upoważnioną, zakopertowanie kilkuset informacji. Korespondencja ta była kierowana do kilku – kilkunastu urzędów skarbowych.

Dużym ułatwieniem w realizacji obowiązku składania deklaracji jest wprowadzony w 2008r. przez Ministerstwo Finansów system „E-deklaracje”. Umożliwia on podatnikom i płatnikom przesyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Jest to narzędzie nowoczesnej, efektywnej i przyjaznej administracji skarbowej. Bieżące informacje nt. e-deklaracji, instrukcje wysyłania, formularze podatkowe oraz wsparcie techniczne uzyskać można za pośrednictwem portalu

www.e-deklaracje.gov.pl

E-deklaracje pozwalają na wymierne oszczędności nakładów administracyjnych zarówno po stronie pracodawcy, jak i administracji podatkowej, poprzez:

 • oszczędność czasu związanego z przygotowaniem i wysyłką dokumentów,

 • oszczędność materiałów biurowych niezbędnych do przygotowania deklaracji,

 • oszczędność środków finansowych związanych z opłaceniem wysyłki bądź osobistego dostarczenia deklaracji do właściwych urzędów skarbowych.

Ponadto elektroniczna forma rozliczeń daje możliwość wyekspediowania deklaracji z dowolnego miejsca z dostępem do internetu oraz pewność co do zachowania terminu złożenia deklaracji (liczy się moment wysyłki). Tym samym wyeliminowane zostaje ryzyko zagubienia lub zniszczenia deklaracji przez pośrednika pocztowego lub pracownika oddelegowanego bezpośrednio do urzędu celem dostarczenia deklaracji, co mogłoby spowodować nieterminowe wywiązanie się z obowiązku podatkowego i ewentualne konsekwencje prawne z tym związane.

Do podpisywania e-deklaracji wykorzystywany jest kwalifikowany podpis elektroniczny, który większość z Państwa zapewne już posiada z uwagi na rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, więc nie wiąże się to z dodatkowymi kosztami związanymi z jego zakupem.

Celem systemu e-deklaracje jest przede wszystkim umożliwienie przekazywania, przechowywania i przetwarzania deklaracji podatkowych w postaci elektronicznej. Co zaś za tym idzie, również rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego do takiego poziomu, który umożliwi wszystkim obywatelom efektywne korzystanie z Internetu i elektronicznych usług publicznych.

E-deklaracje podatkowe można składać drogą elektroniczną poprzez portal www.e-deklaracje.gov.pl. Na portalu tym podatnicy znajdą interaktywne formularze podatkowe wraz z instrukcją, które po wypełnieniu i opatrzeniu bezpiecznym podpisem elektronicznym będzie można przesłać do systemu. Deklaracje podatkowe można przesyłać drogą elektroniczna na trzy sposoby:

 • za pomocą interaktywnego formularza PDF wybranej deklaracji podatkowej – wypełnione e-deklaracje są następnie przesyłane do urzędu skarbowego. Wymagany jest system operacyjny z rodziny Windows, Adobe Reader w minimalnej wersji 8.1.4 oraz wtyczka (plug-in) do programu Adobe Reader pobrana ze strony www.e-deklaracje.gov.pl.

 • za pomocą aplikacji e-deklaracje desktop, która pracuje systemami operacyjnymi Windows, Linux, Mac OS X i wymaga środowiska uruchomieniowego Adobe AIR.

 • z wykorzystaniem aplikacji (modułów) dostarczonych przez producentów oprogramowania, które pozwalają na przesyłanie formularzy e-deklaracje PIT bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych podatnika.Wykorzystanie rozwiązań systemu e-deklaracje przez producentów oprogramowań finansowo-księgowych jest możliwe dzięki opublikowaniu przez Ministerstwo Finansów otwartego standardu dokumentu podatkowego (odpowiedniego schematu XSD). Pozwala to na dostosowanie przez producentów oprogramowania swoich aplikacji tak, by mogły obsługiwać proces składania formularzy e deklaracje PIT.

Wysyłanie deklaracji przy wykorzystaniu systemu e-deklaracje umożliwia:

 • Zebranie i uporządkowanie wszystkich dokumentów w jednym miejscu.

 • Eliminacja „ręcznego” podpisywania i wysyłania dokumentów.

 • Automatyczne uzyskiwanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru z Urzędu Skarbowego.

 • Podgląd dokumentów w formie przyjaznej dla użytkownika (osoba korzystająca widzi gotowy formularz zgodny z wymaganiami MF).

 • Bezpieczny transfer danych.

Ministerstwo Finansów zapewnia pomoc w sprawie procedur składania deklaracji pod numerami telefonów:
tel. 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych)
tel. 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych)
tel. +48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy)
informacja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 - 16:15

oraz pomoc techniczną systemu e-deklaracje w razie problemów technicznych przy obsłudze systemu
tel. 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych)
tel. 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych)
tel. +48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy)
e-mail: info.e-deklaracje@mofnet.gov.pl
informacja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 - 16:15

Nie mniejsze znaczenie dla wizerunku Państwa mają również względy prestiżowe, świadczące o tym że z jednej strony dbając o minimalizację kosztów własnych, jednocześnie przyczynia się i wspomaga budowę nowoczesnej administracji publicznej.Zachęcamy zatem Państwa do skorzystania z elektronicznej formy rozliczeń w kontaktach z urzędami skarbowymi, w szczególności w zakresie deklaracji PIT-11 za 2013 r., których termin złożenia upływa 28 lutego 2014 r.


NIE STÓJ W KOLEJKACH, ZŁÓŻ ZEZNANIE PRZEZ INTERNETNie stój w kolejkach złóż zeznanie przez internet.


Masz pytanie w sprawach podatkowych
zadzwoń 0801 055 055PŁATNIKU!


Rozlicz i przekaż do Urzędu Skarbowego PIT-11 elektronicznie - za pośrednictwem systemu e-deklaracje !

Informację i pomoc w tym zakresie uzyskasz w każdym urzędzie skarbowym na terenie województwa małopolskiego.
Chcesz dowiedzieć się więcej – uruchom poniższą prezentację.

Prezentacja - Akcja PIT-11

Nowa Sala Obsługi już otwarta


W Urzędzie Skarbowym Kraków - Stare Miasto została oddana do użytku nowa Sala Obsługi Klienta w wyremontowanych pomieszczeniach budynku. ...więcej

PROFIL ZAUFANY ePUAP


Profil zaufany ePuap.

Co to jest profil zaufany?

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Do czego służy?

Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

Jak działa?

Profil zaufany działa jak odręczny podpis i jest odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Obywatel loguje się na www.epuap.gov.pl, wybiera usługę, którą chce zrealizować, wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym a następnie wniosek wysyła do urzędu.

Karta informacyjna - potwierdzanie Profilu Zaufanego ePUAP w Urzędzie Skarbowym Kraków - Stare Miasto
Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto